خط مشي سيستم مديريت كيفيت ارکان شیده پارسیان

  • به ياري خداوند بزرگ، شرکت ارکان شیده پارسیان در راستاي ماموريت خود با حفظ كرامت انساني و تكيه بر دانش و تلاش كاركنان ، مشتري محوري را سرلوحه تفكر و تعهد خود قرار داده است .
  • ارتقا سطح رضايت و وفاداري مشتري
  • ارتقا سودآوري و ارزش آفريني براي سهامداران
  • افزايش بهره‌وري شبكه خدماتي در كل كشور
  • سرآمدي فرآيندهاي كليدي (تامين، تولید ، فروش و خدمات پس از فروش)
  • ارتقا قابليتهاي سازماني، منابع انساني، اطلاعاتي و مديريتي
  • بي شك انجام اين منظور جز با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعايت اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت ميسر نخواهدبود.

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 DinaWeb Co